အသင္း၀င္ကဒ္ျပား

အသင္း၀င္သူတိုင္းကို ထုတ္ေပးမည္။

အသင္းသားတိုင္းရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား

(၁) အသင္းသားတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ပဏာမ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ား (ဆီး ၊ ၀မ္း ၊ ေသြး ၊ အဆီဓာတ္ ၊ အခ်ိဳဓာတ္ ၊ ႏွလံုးစစ္သပ္ျခင္း ၊ ရင္ဘက္ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း) တို႔အတြက္ က်သင့္ေငြ ထပ္မံေပးေဆာင္စရာမလိုျခင္း

Type I (General Check-up) ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း

[ Urine RE, Stool RE, Hierogram, ESR, Fasting Lipid Profile, Fasting Sugar, Urea, Creatinine, L.F.T, ECG, CXR, USG ]

(Initial Free Medical Check-up and yearly check-up)

Type II

[ Urine RE, Stool RE, Hierogram, ESR, Fasting Lipid Profile, Fasting Sugar, Urea, Creatinine, L.F.T, ECG, CXR, USG ]

(Yearly Check-up)

Type III

[ Urine RE, Stool RE, Haemogram, ESR, Fasting Lipid Profile, Fasting Sugar, Urea, Liver Profile, AFP, CEA, OSPT, Creatinine, ECG, CXR, USG]

(Yearly check-up)

အသင္းသားမ်ား၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုလိုက္၍ အျခားလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို Type I, II, III ခြဲျခား၍ျပုလုပ္နိုင္ပါသည္။

(၂) အသင္းသားမ်ားသည္ အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရန္လိုအပ္သည့္အခါ ေဆးရံုသို႔ ၾကိုတင္ဆက္သြယ္ပါက အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕နိုင္မည့္အခ်ိန္ကို ေဆးခန္းမွ ၾကိဳတင္စီစဥ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းမရွိဘဲ လ်င္ျမန္စြာျပသနိုင္ရန္ ဦးစားေပးအဆင့္ ရရွိေစျခင္း။

(၃)အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား ညႊန္ၾကားေသာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ဓာတ္မွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ တီဗြီဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးအျမန္ဆံုး ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈရရွိေစျခင္း။

(၄) အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားညႊန္ၾကားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းထက္ (၂%) ေလ်ာ့၍ (၂၄) နာရီ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း။

(၅) အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကို အသံုးျပဳပါက အသံုးျပုခ (၁၀%) သက္သာမႈရရွိျခင္း။

(၆) ေဆးအဖြဲ႕ပါေသာ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကို အသံုးျပဳပါက အသံုးျပဳခ (၁၀%) သက္သာမႈ ရရွိျခင္း။

(၇) က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္ေတာ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ က်န္းမာေရးပညာေပးစာေစာင္မ်ားကို အသင္းသားမ်ားထံသို႔ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း။

(၈) အျခားေရာဂါရွာေဖြေရး စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္ (၅%) ေလ်ာ့ေပးျခင္း။

(၉) အတြင္းလူနာအျဖစ္တက္ေရာက္ ကုသရပါက အခန္းခ (၅%) သက္သာမႈရရွိျခင္း။

(၁၀) ခြဲစိတ္ရမည့္ လူနာျဖစ္ပါက ခြဲစိတ္ခန္းခ (၅%) သက္သာမႈ ရရွိျခင္း။

(၁၁) ေမြးလူနာျဖစ္လွ်င္ ေမြးခန္းခ (၅%) သက္သာမႈ ရရွိျခင္း။

(၁၂) အသင္းသားသည္ ေဆးခန္းသို႔ေဆးစစ္ျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္းအတြက္ လာေရာက္ရာတြင္ အသင္း၀င္ကဒ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေစပါမည္။ အထက္ပါ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိနိုင္ေစရန္ ေဆးရံုရွိ PRC ဌာန (သို႔) ဧည့္ၾကိဳဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၁၃) ၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသင္း၀င္ေသာ အသင္းသားမ်ားအား Diamond Card ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Diamond Card Member ျဖစ္ပါက ေဆး၀ါးမ်ားကို (၃%)၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားကို(၈%) ၊ လူနာအခန္းခမ်ားကို (၁၀%) သက္သာမႈ ရရွိေစျခင္း။

Pages