အေရးေပၚလူနာဌာန၀န္ေဆာင္မႈ

ညိမ္းေဆး႐ံု၏ အေရးေပၚလူနာဌာနကို (၂၄)နာရီ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ လာေသာ အေရးေပၚလူနာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈကုသေပးျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပသ ေပးျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းကုသရန္ လိုအပ္ေသာ လူနာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။