ကြန္ပ်ဴတာ ဓါတ္မွန္ဌာန၀န္ေဆာင္မႈ (CT Scan)

ညိမ္းေဆး႐ံုႀကီး ပံုရိပ္ေဖာ္ ဓါတ္မွန္ဌာနတြင္ 64 Slices ႏွင့္ 16 Slices CT စက္ႏွစ္မ်ဳိးထားရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကို (၂၄)နာရီ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။